grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0


สตส.ตาก จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)
 
 
        เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดยนางสาวอาริสา วัตละยาน นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน จัดอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรแม่ระมาด ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก มีผู้เข้าอบรมจำนวน 37 ราย วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และนำข้อมูลทางบัญชีแบบปันส่วนไปใช้ในการวางแผนการผลิตรายสินค้าได้ และปรับเปลี่ยนแนวคิดและรูปแบบในการประกอบอาชีพให้มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง ในการนี้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณืตากได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เข้ารับการอบรม โดยได้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าอย่างเคร่งครัด
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231