grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0


สตส.ตาก ร่วมออกคลินิกบัญชี 
     
      ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยนายพุฒิพิสิฐ เพ็ชรรัตน์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรในหน่วยงาน
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาอเนกประสงค์โรงเรียนพบพระวิทยาคม อำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล
ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยกำหนดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ปีละ 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการออกบูธของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาให้ความรู้ทางวิชาการแก่เกษตรกร บริการเอกสารวิชาการ สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์พืช ทั้งเมล็ดพันธุ์ และต้นกล้า หรือวัสดุการเกษตรอื่นๆ รวมไปถึงพันธุ์ปลา ให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานด้วย
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231