grow_for_princess
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น       ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0
ติดต่อ / สอบถาม / งานสอบบัญชี      โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 0 0

 

 
 
      สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 เป็นหน่วยงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งขึ้นโดยนโยบายของรัฐบาล เพื่อตรวจสอบบัญชีและกำกับแนะนำช่วยให้สามารถดูแลรักษาทรัพย์สินและประโยชน์ของสถาบันเกษตรกร โดยแรกตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตากได้เช่าอาคารอยู่ก่อน ต่อมาได้ย้ายมาอยู่อาคารสำนักงานเขตเศรษฐกิจที่ 9 ซึ่งได้ยุบเลิกสำนักงานเขตฯ และได้ส่งมอบอาคารของสำนักงานเขตเศรษฐกิจที่ 9 (เดิม) ให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ให้เป็นที่ทำการตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน
โดยตั้งอยู่เลขที่ 8 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
โทรศัพท์ 055-511598
โทรสาร
055-511622
FONTSIZE
ข่าวด่วน
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ค้นหานิยามศัพท์ทางบัญชี
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
Knowledge Management
โครงการเสริมสร้างฯ
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
สภาวิชาชีพบัญชี
ระบบฐานข้อมูลส่วนบุคคลกรมฯ
ส.อ.ข้าราชการกรมตรวจฯ
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0037582