grow_for_princessด้วยจังหวัดตาก ได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2567 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่างๆ ซึ่งมีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จึงได้กำหนดให้มีการประกาศสรรหาบุคคลเพื่อต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ภายในเดือน กรกฎาคม 2566

มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231