grow_for_princess 
 
 

นายพุฒิพิสิฐ เพ็ชรรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

 
ว่าง
 
 
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
นางกฤษลดา อินทร์ฉ่ำ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ชำนาญการพิเศษ
 

 

 
 

 
 
 

นางสาวอาริสา วัตละยาน

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาวพจนีย์ พิพิธทอง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมขันธ์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา ดวงจิตร์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 

นางสาวรุจิรา หว่างอุ่น

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางณัณภักดิ์วรา โชตนิธินันท์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวรภัส มาสุข

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวปภนก สัญยวิชัย

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวศศิวิมล มนูญโญ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวอรนิภา เกวี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายธีรวัฒน์ คุ้มสุข

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาววรรณิภา อินทฉิม

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาววริษฐา ธีปะนะ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายปองพล พุกจินดา

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 

นางสาวเชษฐ์ธิดา สมานไทย

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายวีริศ  พุทธิมา

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 
 
 
 
นายอนุพงษ์ โชติพรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวอัจฉลา  เวียงอินทร์
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวดวงกมล เล็กไพจิตร
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 
 
 

 

นายประสิทธิ์ พรมมา
พนักงานขับรถยนต์
ราชการ

นายศราวุธ อุดมชัย 
พนักงานขับรถ
ราชการ

นายวัชรากร  เขียวสีทอง

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

 
 
 
 
นางสาวธิดารัตน์ ทองเถื่อน
เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่

นางจรัส สอนมั่ง
พนักงานทำความสะอาด


นายก้องภพ เครืองิ้ว
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


นายศรันย์ วงศ์เมือง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย


 
 
 
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน

เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี

ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231