grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0


นายวันชัย แสงนาค

หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก

นายพุฒิพิสิฐ เพ็ชรรัตน์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ชำนาญการพิเศษ

(ว่าง)

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ชำนาญการพิเศษ

นางสาวพจนีย์ พิพิธทอง

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

ปฏิบัติการ

 

นางสาวอาริสา วัตละยาน

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเสาวลักษณ์ ธรรมขันธ์

วิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา ดวงจิตร์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ

 

นางสาวรุจิรา หว่างอุ่น

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางณัณภักดิ์วรา โชตนิธินันท์

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวรภัส มาสุข

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวปภนก สัญยวิชัย

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวศศิวิมล มนูญโญ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวอรนิภา เกวี

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายธีรวัฒน์ คุ้มสุข

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาววรรณิภา อินทฉิม

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาววริฐา ธีปะนะ

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายปองพล พุกจินดา

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นางสาวเชษฐ์ธิดา สมานไทย

นักวิชาการตรวจสอบบัญชี

นายธนากร ขำมี

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 
 
 
 
 

นายอนุพงษ์ โชติพรม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ว่าที่ ร.ต.หญิง ผกามาศ สรณวรรณ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวสุทิดา คำหล้า

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

นางจรัส สอนมั่ง

พนักงานทำความสะอาด

นายอุทิศ ชากัณฑ์

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายมานะ พงษ์พานิช

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายศรัณยู ศรีเรือง

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

นายวัชรากร เขียวสีทอง

พนักงานขับรถยนต์ราชการ

 
 
 
 

นายสำเริง หาญเมืองใจ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายวัลลพ สอนมั่ง

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 
 
 
 
 

นางสาวธนัทภัทร ชาญศิริ

เจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และมาตรฐานสินค้าแปรรูป

นางสาวธิติพร งามนิล

เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่

 
 
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231