grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0
 
 

ประกาศ (เม.ย. 63)

ประกาศ (ก.พ. 63)

ประกาศ (ม.ค. 63)

ประกาศ (ธ.ค. 62)

ประกาศ (พ.ย. 62)

ประกาศ (ต.ค. 62)

ประกาศ (ก.ย. 62)

ประกาศ (ส.ค. 62)

ประกาศ (ก.ค. 62)

ประกาศ (มิ.ย. 62)

ประกาศ (พ.ค. 62)

ประกาศ (เม.ย. 62)

ซ่อมแซมรถยนต์ (มี.ค. 62)

วัสดุสำนักงาน (มี.ค. 62)

คอมพิวเตอร์ (มี.ค. 62)

ไฟฟ้า (มี.ค. 62)

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ก.พ. 62)

วัสดุสำนักงาน (ก.พ. 62)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ก.พ. 62)

น้ำมันเชื้อเพลิง (ม.ค. 62)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ม.ค. 62)

ไฟฟ้า (ม.ค. 62)

งานครัว (ม.ค. 62)

คอมพิวเตอร์ (ม.ค. 62)

วัสดุสำนักงาน (ม.ค. 62)

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ม.ค. 62)

น้ำมันเชื้อเพลิง (ธ.ค. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ธ.ค. 61)

น้ำมันเชื้อเพลิง (พ.ย. 61)

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (พ.ย. 61)

วัสดุสำนักงาน (พ.ย. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (พ.ย. 61)

คอมพิวเตอร์ (พ.ย. 61)

น้ำมันเชื้อเพลิง (ต.ค. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ต.ค. 61)

น้ำมันเชื้อเพลิง (ก.ย.61)

วัสดุสำนักงาน (ก.ย. 61)

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ก.ย. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ก.ย. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ส.ค. 61)

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ส.ค. 61)

จัดนิทรรศการ (ส.ค. 61)

น้ำมันเชื้อเพลิง (ส.ค. 61)

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกการจ้างเหมา (ก.ค. 61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ก.ค. 61)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (มิ.ย. 61)

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน (มิ.ค. 61)

น้ำมันเชื่้อเพลิง (พ.ค. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (พ.ค. 61)

สติกเกอร์ฝ้าติดกระจกพร้อมติดตั้ง (พ.ค. 61)

น้ำมันเชื่้อเพลิง (เม.ย. 61)

น้ำมันเชื่้อเพลิง (มี.ค. 61)

วัสดุสำนักงาน (เม.ย. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (เม.ย. 61)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เม.ย. 61)

วัสดุสำนักงาน (มี.ค. 61)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (มี.ค. 61)

วัสดุสำนักงาน (มี.ค. 61)

ห้องสุขาและประตูห้อง (มี.ค. 61)

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (มี.ค. 61)

วัสดุไฟฟ้า (มี.ค. 61)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (มี.ค. 61)

วัสดุสำนักงาน (มี.ค. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (มี.ค. 61)

เครื่องปรับอากาศ (มี.ค. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ก.พ. 61)

วัสดุไฟฟ้า (มี.ค. 61)

วัสดุสำนักงาน (มี.ค. 61)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (มี.ค. 61)

น้ำมันเชื่้อเพลิง (ก.พ. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ก.พ. 61)

วัสดุสำนักงาน (ก.พ. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ก.พ. 61)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ม.ค. 61)

น้ำมันเชื่้อเพลิง (ม.ค. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ม.ค. 61)

วัสดุสำนักงาน (ม.ค. 61)

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ม.ค. 61)

ซ่อมแซมรถยนต์ (ธ.ค. 60)

วัสดุสำนักงาน (ธ.ค. 60)

สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ (ธ.ค. 60)

ทำบอร์ดของโรงเรียนโครงการพัฒนาเด็กเล็ก (ธ.ค. 60)

จัดทำบอร์ดของโรงเรียน (ธ.ค. 60)

จ้างเหมาบริการรายบุคคล ลักษณะงานธุรการ (ธ.ค. 60)

น้ำมันเชื้อเพลิง (พ.ย. 60)

ซ่อมรถยนต์ (ต.ค. 60)

น้ำมันเชื้อเพลิง (ต.ค. 60)

สื่อเรียนรู้ด้านบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง (25 ก.ย. 60)

ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (25 ก.ย. 60)

ซ่อมรถยนต์ (15 ก.ย. 60)

จัดฐานเรียนรู้ประจำ ศพก. 15 ก.ย. 60)

ซ๋อมแซมประตรั้วสนง.และเดินสายไฟ (8 ก.ย. 60)

จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ (30 ส.ค. 60)

ชุดงานสื่อประชาสัมพันธ์องกรณ์ (8 ก.ย. 60)

วัสดุสำนักงาน (8 ก.ย. 60)

วัสดุงานบ้านงานครัว (8 ก.ย. 60)

วัสดุสำนักงาน (7 ก.ย. 60)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (6 ก.ย. 60)

วัสดุสำนักงาน (1 ก.ย. 60)

วัสดุคอมพิวเตอร์ (1 ก.ย. 60)

วัสดุงานบ้านงานครัว (1 ก.ย. 60)

ซ่อมรถยนต์ (30 ส.ค. 60)

 
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231