grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 2 0
เมนูหลัก
 

เข้าสู่ระบบ

Intranet
CFSAWss
Easywebtime

สภาพอากาศวันนี้

 


กฎระเบียบการใช้กระดาษสนทนา
 
กระดานสนทนานี้เปิดขึ้นเพื่อรับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกำกับแนะนำการเงินการบัญชี
และการสอบบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อนำข้อมูล มาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง หรือกำหนดเกี่ยวกับ
วิธีปฏิบัติทางการเงินการบัญชีและการสอบบัญชี ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน นอกจากนี้อาจใช้เผยแพร่
เรื่องที่สมควรเวียนให้ผู้ปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ทราบโดยทั่วกันด้วย ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจ
ในการพิจารณาว่าสมควรตอบทันที หรือนำมาเป็นข้อมูลทางวิชาการในการพัฒนางาน หรือพิจารณาลบกระทู้ทั้งกระทู้
หรือลบบางข้อความ
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ความเห็นทั่วไป      ปัญหาทั่วไป แนะนำ หรือติชม 23300 6222
ระบบบัญชี      แนะนำ สอบถาม ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบัญชี 6 35
การให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      แนะนำ สอบถาม ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมต่าง ๆ 3 1
บัญชีวิสาหกิจชุมชน      สอบถามบัญชีวิสาหกิจชุมชน 1 0
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่      สอบถาม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 11 0
ครูอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี      พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบัญชี การสอนบัญชี 0 0
การใช้กระดานสนทนา
 
โปรดเสนอข้อความที่มีเนื้อหาไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือสร้างความเสื่อมเสียต่อสังคม จริยธรรมศีลธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม
เช่น คำหยาบคาย หรือ ถ้อยคำลามกอนาจาร
กรุณาอย่าเสนอข้อความที่จะส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านความมั่นคงของประเทศหนึ่งประเทศใด หรือ กลุ่มบุคคล
กลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด
กรุณาอย่าใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
ตรวจดูว่ามีกระทู้ที่มีเนื้อหาข้อมูลที่ต้องการถาม เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนของข้อมูล
ขอให้ตั้งกระทู้ให้ตรงกับเนื้อหาของหมวดคำถาม เพื่อความเข้าใจตรงกันในการแสดงความคิดเห็น และส่งผลให้ได้รับคำตอบ
ที่รวดเร็ว
ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการเสนอความคิดเห็นของผู้อื่น
พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายต่อกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เพื่อให้เกิดบรรทัดฐานที่ดีต่อสังคมสืบไป
ถ้าเกิดความผิดพลาดในการตั้งกระทู้ เช่น พิมพ์ข้อความผิดพลาด ซ้ำซ้อน ตั้งกระทู้ไม่ตรงหมวดคำถาม เจ้าของกระทู้สามารถแจ้ง
ขอเปลี่ยนหมวดคำถาม หรือลบกระทู้ ได้โดย พิมพ์ข้อความแจ้งขอแก้ไขในกระทู้ต่อจากกระทู้ที่เกิดผิดพลาดดังกล่าว
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231