grow_for_princess

หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ

ร้องทุกข์ / ร้องเรียน / แจ้งปัญหาทุจริต 0 0

โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / Smart ME / Smart4M / ครูบัญชีอาสา 0 0


สตส.ตาก เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
 
วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก โดยนางสาวพจนีย์ พิพิธทอง ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ให้เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน
ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านเด่นวัว หมู่ 4 บ้านเชียงทอง ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก
FONTSIZE
ภารกิจของกรมตามกฎกระทรวง
สายตรงอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
มีอะไร ? ที่ไหน ?
แจ้งข่าวประจำวัน
ข้อถาม-ตอบ Q&A
เว็บบอร์ดซอฟแวร์บัญชี
ระบบสืบค้นข้อมูลข้าราชการ
ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง
สมุดบัญชี-รับจ่ายในครัวเรือน
ระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
 
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
0050231